Вівторок, 12.12.2017,  22:36З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Тиждень історії [12]
Тиждень світової літератури [10]
Тиждень правознавства [14]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Предметні тижні » Тиждень правознавства
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)

ГРА «НАЙРОЗУМНІШІ ТА НАЙЕРУДОВАНІШІ»

ГРА «НАЙРОЗУМНІШІ ТА НАЙЕРУДОВАНІШІ»  

 

Для проведення гри необхідно виготовити три гральні доріжки червоного, жовтого та зеленого кольорів. Червона складається з двох етапів-сходи-нок, жовна — із трьох, а зелена — із чотирьох, відповідно, стільки ж гра­вець отримує запитань. На четвертій доріжці не можна помилитися жодного разу, але вона — найшвидший шлях до перемоги, на жовтій можна дати одну неправильну відповідь, на зеленій — дві.

Якщо гравці н"а зеленій, червоній і жовтій доріжці дали по дві правиль­ні відповіді, перемагає гравець на червоній чи жовтій доріжці. Гравці самі обирають доріжки за результатами попереднього завдання, яке дається за кілька хвилин до гри (гравець, що впорався з ним найкраще, обирає першим і т. д.). Усі завдання ігор записані на картках, які учні мають витягувати.

Перша гра.

Попереднє завдання.

Схарактеризуйте один із конституційних законів України періоду IXXIX ст.

Завдання до гри.

1. Прокласифікуйте Конституцію України. (Писана, жорстка,реальна, унітарна).

2.Відомо, що Конституція України має такі властивості, як верховенс­тво Конституції та її програмність. Назвіть решту. (Нормативність, установчість, стабільність.)

3.Як Конституція України характеризує нашу державу? (Суверенна, І незалежна, демократична; соціальна1, правова держава.)

4.Єдиним носієм суверенітету, джерелом влади є народ. Як ця влада здійснюється на практиці? (Безпосередньо та через представників.)

5.Які принципи функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування передбачені Конституцією України? (Не можуть пе­ревищувати повноважень, якими вони наділені Конституцією Украї­ни; можуть розв'язувати питання, які віднесені Конституцією до їхньої компетенції; здійснюють їх відповідно до процедури, що вста­новлена Конституцією.)

6.Конституція України встановлює свободу політичної, економічної та ідеологічної діяльності, чим забезпечується закріплення принципу її різноманітності. У чому полягає принцип політичної різноманітності? (Передбачає реальну можливість створення та діяльне ті різ­них об'єднань громадян, головною метою яких є участь у виробленні державної політики.)

7. Назвіть основні принципи статусу особи в Україні. (Рівність конститу­ційних прав і свобод громадян України та їхня рівність перед законом,

непорушність прав і свобод людини, гарантованість і нескасованість конституційних прав і свобод, неприпустимість звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, єдність прав людини та її обов'язків.)

8. Назвіть головні положення конституційних настанов щодо грома­дянства У країни. (Громадянин України не може бути проти своєї волі позбавлений громадянства громадянина України, вигнаний за межі України або виданий іншій державі).

9.Прокласифікуйте права та свободи громадян України. (Особисті, політичні, культурні.)

Друга гра.

Попереднє завдання.

Доведіть, що без виборів існування демократії є неможливим.

Завдання в цій грі записані на окремих картках.

1. Назвіть обмежуючі цензи, які застосовуються під час проведення ви­борів. (Віковий ценз, 18років)

2. Що означає пряме виборче право? (Громадяни, які беруть участь у го­лосуванні, віддають свої голоси безпосередньо «за» чи «проти».)

3. Конституція України встановлює, що вибори є вільними. Що це озна­чає? (Забороняється будь-який тиск на виборців.)

4.Що таке «абсентеїзм? (Ігнорування громадянами своїх прав.)

5.Які види референдумів вам відомі? (Імперативний і консультатив­ний, конституційний і законодавчий, референдум обов'язків і факуль­тативний.)

6.Із яких питань проведення референдуму є неприпустимим? (Із пи­тань щодо податків, бюджету та амністії.)

7.Ким можуть прийматися обов'язкові референдуми? (Верховною Ра­дою — із питань зміни території; Президентом — для внесення змін до І, III, XIIрозділів Конституції.)

8. Яким є порядок призначення всеукраїнського референдуму з народної ініціативи? (Якщо цього вимагають не менше ніж 3 млн осіб, що про­живають у 2/3 областей України, але не менше ніж по 100 тис. осіб у кожній із них.)

9. Яка категорія громадян України не має права голосу? (Громадяни, які визнані судом недієздатними.)

Третя гра.

Попереднє завдання.

Виступіть із передвиборною програмою Верховної Ради України.

Завдання до гри.

1. У яких випадках проводяться позачергові вибори до Верховної Ради? (Якщо Верховна Рада достроково припинила своє існування; упро­довж ЗО днів сесії не може розпочати пленарні засідання.)

2.Які вимоги висуваються до кандидата в депутати до Верховної Ради? (Досягнення 21 року, громадянство України, проживання на тери­торії України щонайменше останні 5 років, відсутність судимості чи її скасування.)
3.Опишіть процедуру складання депутатами Верховної Ради присяги та перекажіть її зміст. (Присягу зачитує найстарший за віком депу­тат, після чого решта ставлять під нею свої підписи. «Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюся всіма своїми діями боронити суверені­тет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни та добробут Українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції Украї­ни та Законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників».)

4.Відомі такі причини дострокового припинення депутатських повно­важень: припинення громадянства України або виїзд на постійне міс­це проживання за межі країни, складання повноважень особистою заявою, смерть депутата. Назвіть решту. (Набрання законної сили обвинувального вироку щодо депутата, визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім.)

5. Сесії Верховної Ради бувають чергові та позачергові. Коли розпочина­ють свою роботу чергові сесії та хто має право скликати позачергові сесії? (Чергові сесії починають свою роботу першого вівторка лютого та вересня. Позачергові сесії скликаються на вимогу не менш як 1 /З конституційного складу Верховної Ради України та на вимогу Пре­зидента України.)

6. Верховна Рада може створювати тимчасові слідчі комісії. Скільки го­лосів депутатів необхідно для їх створення? (Не менше ніж 1/3 конс­титуційного складу Верховної Ради.)

7. Кому надано право законодавчої ініціативи у Верховній Раді? (Прези­дентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України.)

8.Коли набирає чинності схвалений закон? (Через 10 днів після опублі­кування чи з моменту, що вказаний у законі, але не раніше за дату опублікування.)

9.Що таке «депутатський запит»? (Вимога народного депутата до пев­ного органу чи посадової особи дати офіційне роз'яснення з питань, які входять до їхньої компетенції.)

Четверта гра.

Попереднє завдання.

Накресліть першочергові завдання, які слід виконувати уряду нашої де­ржави.

Завдання до гри.

І.Які вимоги висуваються до кандидата в Президенти України? (Наяв­ність громадянства України, вік не менше ніж 35років, проживання на території України протягом останніх 10 років, право голосу, во­лодіння державною мовою.)

2.Які нормативні документи має право видавати Президент України (Укази та розпорядження.)

3.Назвіть підстави можливості дострокового припинення повнова­жень Президента України. (Відставка, стан здоров'я, імпічмент, смерть.)

4. Хто входить до складу Ради національної безпеки та оборони Украї­ни? (Президент України, Прем'єр-міністр України, Міністр оборо­ни України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ, Міністр закордонних справ.)

5. Чому Президентові України забороняється мати представницький мандат? (Це має на меті забезпечити незалежність Президента від будь-яких державних і недержавних структур.)

6.Який документ опрацьовується кожним складом Кабінету Міністрів України? (Програма діяльності Кабінету Міністрів.)

7'. Які нормативні акти видаються Кабінетом Міністрів? (Постанови та розпорядження.)

8.Який контроль здійснюється за роботою місцевих органів влади? (Місцеві органи влади перебувають під контролем як по вертикалі, так і по горизонталі.)

9. Які питання належать до компетенції місцевого самоврядування? (Ус­тановлення місцевих податків і зборів, проведення місцевих референ­думів та реалізація їх результатів.)

П'ята гра.

Попереднє завдання.

Схарактеризуйте судову систему в Україні.

Завдання до гри.

1. Виконання яких завдань покладено на прокурора? (Підтримання де­ржавного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадян і держави, нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень.)

2.Яким є порядок утворення Вищої ради юстиції? (Вона складається з 20 осіб. Президент України, З'їзд адвокатів України, З'їзд представників вищих юридичних навчальних закладів призначають до її складу по три члени, а Всеукраїнська конференція працівників прокуратури — двох.)

3. Які повноваження виконує Конституційний Суд України? (Розв’язання питань про відповідність законів і правових актів Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів Ук­раїни.)

4.Які вимоги висуваються до кандидата на посаду судді Конституцій­ного Суду? (Бути громадянином України, досягти 40-річного віку, наявність вищої юридичної освіти, стаж роботи в юриспруденції не менше ніж 10 років, володіння державною мовою, проживання в Україні протягом останніх 20років.)

5.Який склад і порядок утворення Конституційного Суду України? (Налічує 18 суддів. У формуванні складу беруть участь Президент України, Верховна Рада України та З'їзд суддів України.)

6.Назвіть конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. (Законність, рівність усіх учасників, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін обвинувачення та захисту, забезпечення обвинуваченому права на захист, зверхність судового процесу, забез­печення апеляційного та касаційного оскарження, обов'язковість рішення суду.)

7. Якими органами здійснюється правосуддя в Україні? (Конституцій­ним Судом України та судами загальної юрисдикції.)

8. Які засоби забезпечення незалежності суддів закріплено в Конститу­ції України? (Суддя не може бути членом громадських організацій і політичних партій, мати представницький мандат, гарантуєть­ся незалежність і недоторканність.)

9. При досягненні якого віку суддя не може обіймати свою посаду? (65років.)

Категорія: Тиждень правознавства | Додав: uthitel (08.10.2012)
Переглядів: 2594 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2358

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 12
Гостей: 12
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів