Субота, 16.12.2017,  04:22З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Години спілкування [32]
Сценарії свят [108]
Методичні орієнтири [26]
все для методичної роботи класного керівника
Тести, опитувальники [13]
Виховні години, тренінги [56]
Бесіди із безпеки життєдіяльності учнів [66]
Робота з батьками [47]
Літній оздоровчий табір [47]
Методичні та практичні поради для проведення оздоровлення дітей в літніх таборах
Правове виховання [3]
Творчі ігри [7]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Класному керівнику » Робота з батьками
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки зарубіжної літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки зарубіжної літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)

Батьківські збори: Самосвідомість і самооцінка підлітка
 
    Самосвідомість і  самооцінка підлітка
Мета: розповісти  батькам  про  особливості 
cамосвідомості  та  самооцінки  старших  під-літків,  про  методики  виявлення  рівня  само-оцінки підлітків.
Коментар: для  встановлення  адекватності  самооцінки 
учнів  класний  керівник  проводить  їхнє  анке-тування.
Анкетування  учнів
Мета:  встановлення  адекватності  самооцінки.
Інструкція .  Учням  пропонують  список  слів,  які  харак -теризують  окремі  риси  особистості.  Слід  уважно  прочитати 
список  і скласти  з  нього  два  рядки  по  10–20  слів  у  кож-ному.  До  першого  рядка  мають  увійти  слова,  які,  на  дум -ку  учня,  описують  позитивні  риси  його  ідеалу.  До  другого 
ряду слід записати слова, які характеризують антиідеал. Це 
еталонні  ряди.
Після цього учень повинен вибрати з позитивного та не -гативного  рядів  ті  слова,  що  позначають  риси,  притаманні 
саме йому. Орієнтуватися треба не на міру прояву, а  тільки 
на  наявність  чи  відсутність  тієї  чи  іншої  риси.
З  еталонних  рядів  підліток  має  вибрати  ті  слова-риси 
(якості),  які,  на  його  думку,  відзначають  у  нього  одноклас-ники.
Попередньо вчитель з’ясовує міру оволодіння підлітком 
моральними  поняттями  і в  разі  потреби  дає  відповідні  по -яснення.
Список  слів,  що  характеризують  риси  особистості:
—  акуратність,  активність,  альтруїзм;
—  байдужість, безвільність, безкорисливість, безстраш -ність,  безтурботність,  безхарактерність,  безцеремонність, 
боязкість;
—  ввічливість,  вдумливість,  веселість,  витривалість,   
вірність,  вразливість;
—  гордість,  грубість,  гуманність;
—  делікатність,  дисциплінованість,  діловитість,  добро -зичливість,  доброта,  довірливість;
—  егоїстичність,  ентузіазм;
—  жадібність,  життєрадісність,  жорстокість;
—  заздрість, заповзятливість, зарозумілість, злопам’ят-ність;
—  ініціативність,  імпульсивність;
—  комунікабельність,  критичність;
—  легковір’я,  лицемірство;
—  мрійливість,  мовчазність,  мстивість,  м’якість;
—  наївність,  наполегливість,  невибагливість,  незалеж-ність, незворушність, непрактичність, нервозність, нерішу -чість,  нестриманість,  неуважність,  ніжність;
—  обережність,  образливість,  організованість;
—  пасивність, підозрілість, привабливість, привітність, 
поетичність,  принциповість,  пунктуальність;
—  рішучість,  розсудливість;
—  самовпевненість, самолюбство, самостійність, скром -ність,  сміливість,  сором’язливість,  співчутливість,  старан -ність,  стриманість;
—  тактовність,  терпимість,  точність;
—  хвалькуватість,  хитрість,  хоробрість;
—  цілеспрямованість;
—  чесність.
Обробка  даних
Кількість  вибраних  із ряду  слів-якостей  ділять  на  за-гальну  кількість  слів  в еталонному  ряду.  Якщо  коефіцієнт 
позитивного ряду близький до одиниці, то учень, певно, пе -реоцінює себе; результат, який наближається до нуля, свід -чить про недооцінку себе, підвищену самокритичність; коли результат  близький  до  0,5 —  самооцінка  середня,  близька до  адекватної,  учень  сприймає  себе  досить  критично.
Так  само  визначають  коефіцієнт  за  негативним  рядом. 
У цьому випадку результат, близький до нуля, свідчить про завищену  самооцінку;  близький  до  одиниці  —  про  заниже-ну;  а близький  до  0,5  —  про  нормальну.
Анкета  для  учнів
1.   За  що  тебе  цінують  товариші  та  дорослі,  які  позитивні 
якості  вони  в тебе  відзначають?
2.   Які  позитивні  якості  ти  прагнеш  виробити  в собі  за-раз?
3.   Які  недоліки  завдають  тобі  найбільших  неприємнос-тей?
4.   Як  ти  намагаєшся  їх  подолати?
5.   У якій ділянці ти хотів би опанувати вміння та навички 
роботи  над  собою?
Хід зборів
Бесіда
Шановні  батьки!
Одним  з особливо  важливих  моментів  у розвитку  стар -ших  підлітків  є значно  інтенсивніший,  ніж  на  попередніх 
вікових етапах, розвиток їхньої самосвідомості. Саме в  цьо -му  віці  дитина  починає  усвідомлювати  себе  як  особистість 
із  певними  рисами,  включену  в систему  міжособистісних 
взаємин.  Самосвідомість  набуває  якісно  нового  рівня,  стає 
своєрідним  ядром  особистості.  Її  вважають  основним  пси -хічним  новоутворенням  підліткового  віку,  який  акумулює 
основні  зміни  в  розвитку  особистості  на  даному  етапі  онто -генезу.
Дослідження  свідчать  про  те,  що  у сфері  самопізнання 
дошкільників  і молодших  школярів  переважають  зовнішні 
дії та вчинки, а  в підлітків домінують інтерес до себе  — сво-го внутрішнього життя, якостей власної особистості; потре -ба  в самооцінці,  порівнянні  себе  з іншими.  Така  потреба 
зумовлюється практичною життєдіяльністю підлітка: бурх -ливою  перебудовою  організму,  змінами  в житті,  становищі в сім’ї,  появою  нових  обов’язків  і розширенням  прав;  під -вищеними  вимогами  до  навчальної  діяльності.
Зверненість  підлітка  на  себе,  усвідомлення  себе  як  осо-бистості,  включеної  в  різноманітні  людські  взаємини,  ви-суває  на  перший  план  спілкування  з оточенням.  Саме  спіл -кування  в різних  ситуаціях  набуває  в підлітковому  віці 
значення «головної справи», тобто провідної діяльності. Ін -терес  до  свого  ровесника,  його  психологічних  якостей  зму -шує  підлітка  звернути  увагу  й на  себе.  У  процесі  самоспос-тереження та самовивчення він спочатку виділяє зовнішні, 
фізичні  ознаки,  потім  якості,  пов’язані  з виконанням  тих 
чи  інших  видів  діяльності,  і,  нарешті,  особистісні  якості, 
особливості власного внутрішнього світу. Такий аналіз стає 
для підлітка засобом організації своєї діяльності та взаємин 
з ровесниками  й дорослими.
Оскільки підліток ще не володіє достатнім умінням пра-вильно  аналізувати  власні  особистісні  прояви,  то  ймовір-ним є  виникнення конфліктів, породжуваних суперечністю 
між  потребою  підлітка  пізнати  себе  та  фактичним  рівнем 
знань  про  себе  й суперечністю  між  усвідомленням  себе  як 
дорослого  («почуття  дорослості» —  одне  з психічних  ново -утворень підліткового віку) та фактичними можливостями. 
Іноді  це  стає  причиною  невпевненості  в  собі,  негативізму, 
підвищеної  чутливості  до  оцінок  інших,  вразливості.
Отже,  як  свідчать  дані  вікової  психології,  отроцтво  — 
один  із  найважливіших,  переломних  етапів  розвитку  са-мосвідомості  людини.  Початок  формування  цілісного  «я», 
поглиблення  й розширення  рефлексії,  усвідомлення  своїх 
мотивів,  моральні  конфлікти  та  складання  моральної  са-мооцінки,  «інтимізація»  внутрішнього  життя  —  ось  деякі 
стрижневі прояви самосвідомості в цьому віці. А діяльність 
і спілкування —  це  та  об’єктивна  основа,  яка  визначає  роз-виток  і  динамічної  (функціональної),  і змістової  сторін  са-мосвідомості.
Що  ж таке  самосвідомість?  Які  компоненти  входять  до 
її  структури?  Який  вплив  вони  справляють  на  поведінку підлітка?
Самосвідомість  визначають  як  усвідомлення  індивідом 
самого себе, своїх якостей, особистісних рис, інтересів, сво -їх  можливостей.
Самосвідомість  дає  змогу  індивіду  пізнавати  свій  вну -трішній  світ,  переживати  його  і  відповідно  ставитись  до 
себе.
Самооцінка  — оцінка особистістю самої себе, своїх мож-ливостей,  якостей  і  місця  серед  інших  людей.  Основними 
характеристиками  самооцінки  є  ступінь  адекватності,  міра 
стійкості та значущості. За адекватної самооцінки підліток 
об’єктивно  оцінює  свої  якості.  Однак  самооцінка  може  не 
відповідати  реальним  можливостям  та  об’єктивній  оцінці 
підлітка,  яку  дають  інші  люди.  У таких  випадках  мова  йде 
про неадекватну самооцінку особистості, яка може бути за -вищеною або заниженою, тому що самооцінка різних сторін 
особистості може перебувати на різних рівнях адекватності. 
Значущість  кожного  складника  самооцінки  особистості  та -кож неоднакова. Вона пов’язана з певним видом діяльності, 
де  підліток  намагається  самоствердитись.  Невдачі  викли-кають  у  підлітка  переживання,  примушують  переглянути 
свої можливості, здібності, знизити рівень вибагливості або 
розпочати  роботу  із  самовдосконалення.  На  основі  значу-щих  самооцінок  ґрунтується  самоповага,  що  є узагальне -ною самооцінкою особистості, ступенем сприйняття себе як 
цілого.
Самоповага —  особливо  важлива  інстанція  самосві-домості,  що  багато  в  чому  закладається  у ранній  юності. 
Це  поняття  багатозначне,  воно  включає  й  задоволеність 
собою,  і прийняття  себе,  і  почуття  власної  гідності,  і по-зитивне  ставлення  до  себе,  і узгодженість  свого  наявного 
й ідеального  «я».  Оскільки  висока  самоповага  асоціюється 
з позитивними,  а  низька —  з негативними  емоціями,  мотив 
самоповаги  —  це  особиста  потреба  максимізувати  пережи-вання  позитивних  і  мінімізувати  переживання  негативних 
настанов  стосовно  себе.
Людина  з високою  самоповагою  вважає  себе  не  гіршою 
за  інших,  вірить  у  себе  й у  те,  що  може  перебороти  свої недоліки.  Низька  самоповага,  навпаки,  припускає  стійке 
відчуття  неповноцінності,  ущербності,  що  справляє  вкрай 
негативний вплив на емоційне самопочуття й соціальну по-ведінку  особистості.  Для  юнаків  зі  зниженою  самоповагою 
типова  загальна  нестійкість  образів  «я»  і  думок  про  себе. 
Вони більше за інших схильні «закриватися» від навколиш-ніх.  Вони  болісно  реагують,  якщо  в  них  щось  не  виходить 
у роботі  або  якщо  вони  виявляють  у собі  якийсь  недолік. 
Знижена  повага  спонукає  ухилятися  від  усякої  діяльності, 
у якій  є момент  змагання.  Такі  люди  часто  відмовляються 
від  досягнення  поставленої  мети,  тому  що  не  вірять  у влас-ні  сили.
Самооцінка  підлітка  формується  під  впливом  тих,  хто 
його  оточує:  батьків,  учителів,  товаришів,  а  також  резуль -татів  власної  діяльності.  У підлітковому  віці  ставлення  до 
себе  протікає  на  тлі  підвищеної  емоційності,  вразливості, 
тривожності,  протиріч.  Підліток  ще  не  вміє  правильно  оці -нювати  себе,  свої  здібності,  риси  особистості  як  позитивні, 
так  і негативні.
Адекватна  самооцінка  підлітка  формується  за  сприят -ливих  зовнішніх  умов:  вимогливості,  справедливого  став-лення  та  доброзичливості  до  нього  в  родині,  об’єктивній 
педагогічній  оцінці  рис  особистості,  результатів  діяльності 
підлітка,  адекватної  громадської  думки.  За  несприятливих 
умов  оточення  та  поганого  виховання  у підлітка  формуєть-ся  невідповідна  самооцінка.  Підліток  у такій  сім’ї  не  спро-можний  виробити  чіткі  моральні  критерії.  Така  ситуація 
в сім’ї  доповнюється  невідповідальним  ставленням  та  по -зицією підлітка в  навчальному закладі, що найчастіше при-зводить  до  формування  заниженої  самооцінки.
Дослідження  показали  тісний  зв’язок  низької  самопо -ваги  майже  з усіма  видами  так  званої  девіантної  (такої,  що 
відхиляється від норми) поведінки  — нечесністю, схильніс-тю  до  правопорушень,  наркоманією  тощо.
Підлітки  з високим  рівнем  самоповаги,  позитивним  са -моставленням  вважають  себе  не  гіршими  за  інших,  дуже 
вірять  у свої  сили.  Їм  притаманна  невдоволеність  собою;  
самокритичність  є «стартовим  майданчиком»  для  подолан-ня своїх недоліків через діяльність (навчання, працю, само -виховання).
Аналіз учнівських анкет
Слід  пояснити  дітям,  що  жодні  добрі  наміри,  клятви  та 
належні  плани  самовиховання  не  дадуть  результату,  якщо 
людина  не  виховуватиме  себе  в  діяльності,  у процесі  подо-лання  труднощів.
Саме  тому  при  організації  самовиховання  центральне 
місце має посідати розвиток здібностей в  учнів до вольового 
зусилля,  напруги,  щоб  кожне  розумне  рішення  переходи -ло  в  дію.  Відсутність  необхідних  вольових  якостей  заважає 
втіленню  в життя  найкращих  планів.
Підсумок зборів
Шановні  батьки!
Період  дорослішання,  змістом  якого  є перехід  від  ди-тинства  до  дорослості,  супроводжується  складними  психо -логічними  утвореннями,  які  пов’язані  з розвитком  само -свідомості  та  самооцінки.  Не  слід  змішувати  самооцінку 
та  самоставлення:  оцінка  самого  себе  веде  до  певного  са-моставлення,  задає  імпульс  останньому.  Особистість  може 
любити себе, незважаючи на те, що її самооцінка низька за 
певними  важливими  якостями,  і,  навпаки,  незважаючи  на 
те, що самооцінка особистості висока, вона може ставитися 
до себе з антипатією. За підсумками проведеної самооцінки 
формується  те  чи  інше  ставлення  до  себе,  позитивне  чи  не -гативне  з  рисами  заперечення,  неприйняття.  Особистісний 
комфорт  чи  дискомфорт,  самоприйняття,  задоволеність  со -бою  є  похідними  самооцінки.
Такі «труднощі зростання» оцінних ставлень у  підлітко-вому  віці,  як  нестійкість,  суперечливість,  певна  неадекват -ність,  безумовно,  мають  і  позитивні  моменти:  відсутність 
«жорсткої»  усталеності  самооцінки  в цьому  віці  дає  змогу 
точніше  й ефективніше  здійснювати  виховну  корекційну 
роботу.
Підліток  стає  об’єктом  батьківського  впливу —  прямо-го  чи  непрямого  навіювання,  озброєння  нормами,  стандар -тами  й  правилами,  контролем  за  поведінкою,  непрямого 
управління  тощо.  Батьки  та  інші  дорослі  можуть  вплива -ти  на  формування  як  позитивного  ставлення  підлітка  до 
себе  (уважне,  шанобливе,  прихильне),  так  і  негативного 
(неприязне,  зневажливе).  Останнє  призводить  підлітків  до 
несприйняття  себе,  переживання  своєї  малоцінності  та  не -потрібності.
Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (19.07.2014)
Переглядів: 1564 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2358

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів